Regulamin sklepu internetowego GIFTSHOUSE.EU

1. Właścicielem strony internetowej i sklepu internetowego „GIFTSHOUSE.EU” jest  PBS POLSKA sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-658) ul. Warzywna 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRAJOWY REJESTR SADOWY pod numerem 0000244513, NIP 7811776270, REGON 300186432, tel. +48 61 679 39 80, adres e-mail:  sales@giftshouse.eu , numer rachunku bankowego bank Bank Zachodni WBK S.A. nr 79 1090 1362 0000 0001 0491 6385 (PLN) –  zwana dalej „Sklepem”.

2. Sklep prowadzi sprzedaży wyłącznie na rzecz przedsiębiorców (dalej „Klient”) oferowanych towarów (dalej „Towar”).

3. Warunkiem realizacji zakupów jest rejestracja na stronie internetowej i utworzenie indywidualnego konta Klienta lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Handlowym Sklepu oraz akceptację niniejszego regulaminu.

4. W przypadku złożenia zamówienia  momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

5. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych Klienta, czyli podanie firmy i adresu, nr NIP, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania przez Klienta danych nieprawdziwych Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

7. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca na www.giftshouse.eu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

8. Cena oznaczona jako „cena całkowita”  podana na stronie internetowej w koszyku przy przycisku „Zamawiam”  nie uwzględnia podatku VAT oraz ewentualnych kosztów wysyłki i dostawy.  Cena całkowita z podatkiem VAT oraz ewentualnymi kosztami wysyłki i dostawy widnieje punkcie 5 opcji płatności przy przycisku „Zapłać przelewem”.

9.  Płatności za Towary dokonuje się w następujący sposób:
a) przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim). Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu na stronie internetowej Sklepu z rzeczywistością.

10. Brak plików zapisanych w tzw. krzywych (w rozszerzeniu cdr lub PDF) przez Klienta, które są niezbędne do wykonania nadruku na towarze przy założeniu zaznaczenia opcji znakowania nie daje możliwości Klientowi wycofania się z zamówienia.

11. W przypadku wybrania znakowania dla mniejszej ilości kolorów niż wynika to z dostarczonego projektu nadruku, Klient zobowiązany jest dopłacić do zamówienia brakującą kwotę (zgodnie z obowiązującą ceną na stronie www.giftshous.eu przy danym Towarze). W sytuacji odwrotnej Sklep dokona zwrotu nadpłaty.

12. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Klient składa ofertę zawarcia umowy.

13. Zakupy mogą być dokonywane tylko na terytorium Polski. Wysyłka i dostawa towaru ma miejsce wyłącznie na obszarze Polski.

14. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub u jednego z dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym za pośrednictwem poczty e-mail i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia, zrealizowanie zamówienia bez brakujących produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

15. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Sklep poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Na termin otrzymania paczki składa się czas realizacji i czas dostawy.

16. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w sposób następujący:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po wpływie środków na rachunek bankowy Sklepu.

17. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest wysyłany drogą elektroniczną w formacie PDF. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

18. Ceny podawane na stronie internetowej są cenami netto w PLN (bez podatku VAT). Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.

19. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób.

20. Ewentualna opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest jako odpowiednia pozycja na fakturze lub paragonie.

21. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary jest zależny od czasu realizacji i dostawy. Orientacyjny czas od złożenia zamówienia podany jest na potwierdzeniu zamówienia.

22. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

23. Podawany przewidywany czas realizacji zamówienia nie stanowi elementu oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

24. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

25. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na obszarze Polski. Okres gwarancji towarów oferowanych w Sklepie wynosi 12 miesięcy.

26.  W przypadku reklamacji należy zaznaczyć, czego dotyczy reklamacja (dokładny opis).

27. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji nieuszkodzonego produktu noszącego ślady użytkowania lub uszkodzonego w wyniku nieprawidłowego użycia.

28. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

29.  Zwrot pieniędzy (pomniejszony o koszty pierwotnej dostawy) następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Klienta w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sklep towaru oraz rozpatrzeniu reklamacji.

30. Niewłaściwe zabezpieczenie zwracanego towaru może być podstawą do wykluczenia prawa zwrotu z winy Klienta (zaleca się odesłanie towaru w opakowaniach transportowych Sklepu).

31. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

32.  Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

33.  Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów, wycofywania Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany obowiązują od chwili ich umieszczenia na stronie internetowej www.giftshouse.eu, przy czym w razie zmian wprowadzonych w toku realizacji zamówienia, wiążące jest brzmienie niniejszego regulaminu z chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

34.  Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego rozwiązania sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny według właściwy dla siedziby Spółki.

35. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.